Producenci
Promocje
Excellent Tuto szafka boczna - słupek , kolor lakier biały połysk / płyta dąb
Excellent Tuto szafka boczna - słupek , kolor lakier biały połysk / płyta dąb

1 893,75 zł

Cena regularna: 2 525,00 zł

Najniższa cena: 1 893,75 zł
szt.
Oltens Molle bateria prysznicowa podtynkowa kompletna , kolor złoty
Oltens Molle bateria prysznicowa podtynkowa kompletna , kolor złoty

549,95 zł

Cena regularna: 1 099,90 zł

Najniższa cena: 549,95 zł
szt.
Roca Inspira Round deska sedesowa wolnoopadająca
Roca Inspira Round deska sedesowa wolnoopadająca

420,00 zł

Cena regularna: 516,60 zł

Najniższa cena: 420,00 zł
szt.
Excellent Kobo uchwyt na papier
Excellent Kobo uchwyt na papier

119,00 zł

Cena regularna: 140,00 zł

Najniższa cena: 119,00 zł
szt.
Radaway Turboflow 2 syfon brodzikowy Ø90 TB21
Radaway Turboflow 2 syfon brodzikowy Ø90 TB21

134,10 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 134,10 zł
szt.
Actima umywalka Holmi 59x47cm ! cienki rant !
Actima umywalka Holmi 59x47cm ! cienki rant !

599,25 zł

Cena regularna: 705,00 zł

Najniższa cena: 599,25 zł
szt.
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

a q u a r i u s 2 4 h . p l

 

I. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :

1.1. Klient / Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego aquarius24h.pl

1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem aquarius24h.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aquarius a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu - aquarius24h.pl;

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem aquarius24h.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod aquarius24h.pl , prowadzony jest przez :

F.H.U.P. Aquarius Paweł Jurczyk

ul. C 1  / 5 A

32-086 Węgrzce

NIP. 9451140274

zwanym dalej AQUARIUS.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej

b) Chrome  55.0.2883.87 m lub nowszej,

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AQUARIUS zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu aquarius24h.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz na podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

3.4. AQUARIUS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez AQUARIUS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AQUARIUS.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AQUARIUS.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla AQUARIUS,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową aquarius24h.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takowe występują),

 3. wybranego sposobu dostawy,

 4. czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji Zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AQUARIUS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
                                                                                       

                                                               

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

- transportem własnym,

- drogą osobistego odbioru,

- przesyłką kurierską,

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji zamówienia większości art. wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Termin ten dotyczy tylko pozycji dostępnych w Sklepie Internetowym. Przy realizacji zamówienia z art. ”na zamówienie” każdy klient zostanie o czasie realizacji poinformowany indywidualnie (mail , tel.).

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu aquarius24h.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT / PARAGONU.
                                

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego

 2. płacąc gotówką przy odbiorze

                                                       

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy , dnia zapłaty za towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta / Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient / Konsument :
- Jeżeli Klient / Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi / Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Klient / Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu / odesłania Produktu.
- W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta / Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient / Konsument , który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

- Klient / Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. AQUARIUS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta / Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@aquarius24h.pl AQUARIUS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta / Konsumenta , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. AQUARIUS nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient / Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. AQUARIUS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AQUARIUS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: F.H.U.P Aquarius Paweł Jurczyk ul. C 1  / 5 A , 32-086 Węgrzce , mailowo pod adres reklamacje@aquarius24h.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.5. AQUARIUS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.X. Polityka prywatności Cookies i RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest : Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna AQUARIUS PAWEŁ JURCZYK z siedzibą przy ul. C 1  / 5 A , 32-086 Węgrzce , nr NIP. : 945-114-02-74 , REGON : 351142484 .

10.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

10.3. Podanie danych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rejestracji do Sklepu Internetowego , uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach

10.4. Jeżeli Złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili Masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

10.5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi prowadzenia konta klienta oraz świadczenia Usług brokera kurierskiego jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

10.6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

 • b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

10.7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.                    

10.8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 • do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 • do usunięcia danych - Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy skorzystasz z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. Jako Administrator Danych Osobowych zastrzegamy możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Twoje żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora jest wolne od opłat. Jednakże zgodnie z postanowieniami RODO Administrator Danych Osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

 • a) żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • b) żądania ewidentnie nieuzasadnionego;

 • c) żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter;

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie ponieść muszę jako Administrator Danych Osobowych.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • numer NIP;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego

 • numer rachunku bankowego;

Wyrażam zgodę na :                                                                                                                                                                       

a) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu : realizacji zamówienia , subskrypcji newslettera , otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach                                                                                                                                                           

b) Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez „ Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna AQUARIUS PAWEŁ JURCZYK z siedzibą przy ul.C 1  / 5 A , 32-086 Węgrzce , nr NIP. : 945-114-02-74 , REGON : 351142484  

c) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:                      

- Handlowych - do realizacji zamówień i przesyłek kurierskich                                                                                    

- Budowanie relacji klienckich                                                                                                                                   

- Marketingowych                                                                                                                                                     

- Informacji o zmianach w pracy Sklepu Internetowego w tym regulaminu                                                                  

- Uczestnictwa w programach lojalnościowych i konkursach                                                                                       

- Uczestnictwa w promocji oraz oferowania produktów z oferty Sklepu Internetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.    

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.                                                                                                                                                                             

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.                                                                                                                                                         

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.                                                                             

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.                                                                                                                                                                                  

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.                                                                                                                                                                                         

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.                                                                                

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.                                                                  

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.                                                                                             

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/                                                                                                                                                                         

12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?                                                                                

a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www                                                      

b) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami : przeglądarka Internet Explorer , przeglądarka Mozilla Firefox , przeglądarka Chrome , przeglądarka Safari , przeglądarka Opera .

                                                                                                                                                                 

LOGI SERWERA 

1. Logi serwera - Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.                                                                                                                                              

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • a) czas nadejścia zapytania,

 • b) czas wysłania odpowiedzi,

 • c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • f) informacje o przeglądarce użytkownika,

 • g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.                                                                  

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AQUARIUS a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby AQUARIUS i zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AQUARIUS a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy].

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

PILIKI DO POBRANIA :

Regulamin Sklepu Internetowego aquarius24h.pl z dnia 25.05.2018 pdf.

Regulamin Sklepu Internetowego aquarius24h.pl z dnia 01.01.2023 pdf.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość pdf.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl